Szanowni Rodzice !

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, uprzejmie informuję, iż Przedszkole nr 4 w Sokółce przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu i adres korespondencyjny, PESEL, imiona i nazwiska rodziców, adres e-mail, numery telefonów, miejsce i adres pracy rodziców lub opiekunów prawnych, treść orzeczenia bądź opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, płeć, stan zdrowia, informacja nt. uczęszczania na zajęcia religii, informacja nt. specjalnych potrzeb edukacyjnych, wizerunek dziecka – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.

Dane pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych oraz w trakcie wypełniania przez przedszkole obowiązków wynikających z prawa oświatowego. Dane osobowe przetwarzane są w związku z działalnością przedszkola na podstawie przepisów oświatowych (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty , ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 4 w  Sokółce (dalej: Administrator), reprezentowane przez dyrektora przedszkola, z siedzibą ul. Kołłątaja 22, 16-100 Sokółka. Kontakt do administratora: telefon 85-711-24-66, e- mail przedszkole4@idealan.pl, listownie za pomocą poczty na adres przedszkola.
2.    Inspektorem Ochrony Danych jest Aneta Protasiewicz. Kontakt: telefon 85-711-24-66, listownie za pomocą poczty na adres przedszkola.
3.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia danych osobowych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niezgodnym przetwarzaniem danych,
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy tylko zgody na udostępnienie danych, których przetwarzanie nie jest wymogiem ustawowym, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona.
•    Dane osobowe dzieci nie podlegają profilowaniu
4.    Dane osobowe dzieci będą przechowywane przez okres pobytu w Przedszkolu nr 4 w Sokółce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
5.    Informuję również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Administrator Danych Osobowych